Talk to an advisor

Phone: 021 203 14 00

consultant
 • Certinvest Logo
 • Investitii Online Logo
 • Certinvest Pensii Logo
 • Certinvest Life Logo
 • Investitii Online
 • Pensia Mea Online

Informare referitoare  la protecția datelor cu caracter personal

 

Ca urmare a intrării în vigoare a Regulamentului General privind Protecția Datelor (denumit “GDPR”) la data de 25 mai 2018, dorim – în calitate de operator – să vă informăm cu privire la  prelucrarea datelor dumneavoastră personale, în acord  cu Regulamentul (UE) 2016/679 de către Certinvest Pensii SAFPF SA.

 

Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative SA este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative, prin  Decizia nr.171/26.07.2011 și este înregistrată ca operator de date cu caracter personal având numărul 5405/02.07.2007.

 

 

Ce date cu caracter personal colectăm?

Certinvest Pensii SAFPF SA colectează și procesează, după caz, diferite tipuri de date cu caracter personal despre dumneavoastră: numele și prenumele, adresa de domiciliu și /sau de corespondență, data și locul nașterii, vârsta, sexul, codul numeric personal, semnatura, situatia financiara, numarul de telefon, adresa de e-mail, datele privind actul de identitate, datele privind actele de stare civilă, date despre angajator, date privind contul bancar, cetatenia, date privind starea civila, identificatori online, adresa IP.

 

De asemenea, colectăm și procesăm și alte date pe care ni le puneți la dispoziție în vederea revendicării activului personal net, cum ar fi: certificate de încadrare în grad de handicap, decizii medicale privind capacitatea de muncă, hotărâri ale unor instanțe judecătorești, certificate de moștenitor, împuterniciți, beneficiari reali, după caz.

 

 

Cum prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal – pentru îndeplinirea scopurilor legitime, în vederea conformării cu obligațiile legale și/sau contractuale, astfel:

 1. Încheierea actului individual de aderare și administrarea pensiei facultative administrată privat de Certinvest Pensii SAFPF SA, precum și în vederea accesului la contul online Pensia Mea, la adresa https://client.certinvestpensii.ro/
 2. Administrarea revendicării și transferului activului personal net.
 3. Obligatii legale de raportare către instituții publice: ASF, ANAF, BNR, instanțe de judecată etc.
 4. Îndeplinirea obligațiilor de prevenite a spălării banilor și combatere a finanțării actelor de terorism și punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale.
 5. Trimiterea de informații referitoare la serviciile, activitățile și evenimentele Certinvest Pensii SAFPF SA, în scop de marketing,

 

Pentru activitățile menționate la punctele 1-4, nu este necesar consimțământul dumneavoastră, neexistând o prevedere legală în sensul obținerii acestuia, iar pentru activitatea menționată la punctul 5 este necesar consimțământul dumneavoastră scris. Refuzul de a furniza datele personale necesare pentru îndeplinirea scopurilor legitime și conformarea cu obligațiile legale și / sau contractuale (specificate la punctele 1-4 de mai sus) atrage imposibilitatea Certinvest Pensii de a administra pensia facultativă Pensia Mea conform obligațiilor legale și/sau de a-și îndeplini obligațiile ce îi revin în urma contractelor încheiate cu agenți de marketing, parteneri, colaboratori.

 

Consimțământul referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de marketing poate fi oricând revocat în scris, la sediul Certinvest Pensii SAFPF SA sau prin e-mail la dpo@certinvestpensii.ro .

 

De asemenea,  Certinvest Pensii procesează și datele dumneavoastră cu caracter personal provenind din surse publice ( mass-media), autorități publice (ASF, ANAF, instanțe de judecată etc), agenți de marketing persoane fizice sau juridice, angajatori, notari publici, avocați, reprezentanți legali.

 

 

Cine va avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal?

Conform legislației în vigoare, putem dezvălui o parte sau toate datele cu caracter personal către următorii terți care acționează ca operatori de date cu caracter personal: autorități publice -Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF, instanțe de judecată, organe de poliție), alti administratori/intermediari de pensii facultative administrate privat, agenti de marketing, angajatori, auditori financiari, banca depozitară, executori judecătorești, notari publici, avocați, reprezentanți legali, precum și companiilor furnizoare de diferite servicii ca împuterniciți (dezvoltare și mentenanță IT, servicii de arhivare și depozitare, servicii de curierat etc).

 

De asemenea, este posibil să transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal și în cazul unei reorganizări, fuziuni, vânzări, cesiuni, transfer al Fondului de pensii facultative administrat de Certinvest Pensii SAFPF SA, „Pensia Mea” .

 

 

Cât timp prelucrăm datele personale?

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate pe tot parcursul relației noastre contractuale și după finalizarea acesteia, fiind păstrate și arhivate conform termenelor de prescripție și reglementărilor legale. Astfel, datele dumneavoastră personale necesare pentru îndeplinirea scopului legitim de administrare a pensiei facultative (date personale comunicate cu ocazia întocmirii actului de aderare, revendicării activului personal net, transferului la/de la fondul de pensii facultative administrat, date personale înscrise în contractele dintre Certinvest Pensii și parteneri, colaboratori, agenți de marketing, etc.) vor fi stocate timp de maximum 75 de ani, conform Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996 şi Nomenclatorului Arhivistic aprobat de Arhivele Naţionale.

 

 

Cum protejăm integritatea datelor cu caracter personal?

Certinvest Pensii SAFPF SA a implementat politici şi proceduri de securitate speciale pentru a proteja informaţiile cu caracter personal împotriva pierderii, utilizării necorespunzătoare, modificării sau distrugerii neautorizate a acestora. Accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal este strict limitat la acele persoane care au nevoie să le cunoască. Acestea au datoria să menţină confidenţialitatea acestora.

 

 

Care sunt drepturile participanților și cum pot fi exercitate?

Pe lângă drepturile existente, de la data aplicării Regulamentului beneficiați de drepturi adiționale. Iată lista completă a drepturilor pe care le aveți:

 

 • Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale;
 • Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
 • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul de opoziție – puteți să vă opuneți prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
 • Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, îl puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
 • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți solicita și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți  contesta decizia.

 

 

Cum puteți obține informații suplimentare?

Dacă aveți întrebări despre politica Certinvest Pensii SAFPF SA  privind Regulamentul (UE) 2016/679, referitoare la modul în care se stochează și se prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, sau dacă doriți să vă modificați acordul privind prelucrarea datelor personale în scop de marketing, vă rugăm să ne transmiteți o solicitare în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor pentru Certinvest Pensii SAFPF SA, astfel:

 • Printr-o solicitare transmisa  la sediul Certinvest Pensii SAFPF SA din Str. Buzesti 75-77, etaj 10, Biroul 2, Romania
 • Prin e-mail, la adresa: dpo@certinvestpensii.ro

 

 

Certinvest Pensii – Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A, Înmatriculată la Registrul Comerţului J40/11737/18.06.2007, C.U.I. 21948054, Autorizată de ASF prin Decizia nr. 171 / 26.07.2011, înregistrată în Registrul ASF – Sector Pensii Private cu nr. SAP-RO-21960491

Numărul de operator de date cu caracter personal al Certinvest Pensii SAFPF este 5405.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – http://www.dataprotection.ro/